STATUT ŚWIETLICY WSPARCIA DZIENNEGO „PRZYSTAŃ” im. św. Dzieci z Fatimy w Gdańsku

Świetlica Wsparcia Dziennego „Przystań” działa na podstawie niniejszego statutu oraz w oparciu o:

1. Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia
9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 332 z późn.zm.);

2. Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1286 z późn.zm.);

3. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia
24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2016r. poz. 239 z późn.zm.).

4. Charyzmat Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza.

I. Postanowienia ogólne
§1

1. Świetlica Wsparcia Dziennego „Przystań” zwana dalej Świetlicą „Przystań” lub „Placówką” jest placówką niepubliczną, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży. Prowadzona jest w formie opiekuńczej, działa na podstawie niniejszego statutu oraz w oparciu o w/w ustawy.

2. Pełna nazwa Świetlicy brzmi:

Świetlica Wsparcia Dziennego „Przystań”
im. Świętych Dzieci z Fatimy.

Dzień patronalny obchodzony jest 20 lutego.

3. Używana jest skrócona nazwa: Świetlica Wsparcia Dziennego „Przystań.”

4. Świetlica „Przystań” mieści się w Gdańsku przy ul. K. Pułaskiego 2,
w budynku, który jest własnością Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza.

§2

1. Organem prowadzącym i nadzorującym Świetlicę „Przystań” jest Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza zwane dalej „Zgromadzeniem” z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościelnej 9, posiadające osobowość prawną na mocy art. 8 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn.zm.).

2. W sprawach dotyczących funkcjonowania i nadzoru Świetlicy „Przystań” Zgromadzenie reprezentowane jest przez Przełożoną Generalną Zgromadzenia, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Świetlica „Przystań” jest placówką katolicką i jako taka podlega nadzorowi Biskupa Diecezji w zakresie ustalonym przez prawo kanoniczne (Kan. 806 KPK).

§3

Świetlica „Przystań” używa pieczęci podłużnej o treści:

Świetlica Wsparcia Dziennego
„PRZYSTAŃ”
80-520 Gdańsk ul. Pułaskiego2,
NIP 9571042611 Regon 190431379-00030

§4

1. Świetlicą „Przystań” kieruje i zarządza kierownik, powołany przez Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza jako organ prowadzący, działający przez Przełożoną Generalną. Zawiera i rozwiązuje z kierownikiem umowę o pracę.

2. Kierownik reprezentuje Placówkę na zewnątrz, zatrudnia wychowawców oraz innych pracowników i wypełnia pozostałe zadania z zakresu prawa pracy.

II Przedmiot działalności
§5

1. Celem działalności Świetlicą „Przystań” jest udzielanie pomocy rodzinom, które przeżywają różne trudności. Dokonuje się to głównie poprzez opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży. Szczególną troską otaczane są rodziny wielodzietne, ubogie, rozbite i patologiczne.

2. Działalność Świetlicy „Przystań” wpisuje się w charyzmat Zgromadzenia, który ukierunkowany jest na niesienie pomocy dzieciom, zwłaszcza dziewczętom i rodzinie.

3. Pobyt dziecka w Świetlicy „Przystań” jest dobrowolny i nieodpłatny.

§6

Wychowanie w Placówce oparte jest na chrześcijańskim systemie wartości, którego podstawą jest personalistyczna myśl św. Jana Pawła II. Każdemu dziecku zapewnia się podmiotowe traktowanie oraz poszanowanie jego godności i tożsamości, niezależnie od przekonań rodziców.

§7

Szczegółowe zadania oraz organizację działania Świetlicy „Przystań”, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki opracowany przez kierownika Świetlicy „Przystań” i zatwierdzony przez Przełożoną Generalną Zgromadzenia.

III Postanowienia końcowe
§8

1. Statut placówce nadaje, wprowadza w nim zmiany i uzupełnia Organ Prowadzący.

2. Statut nie może być sprzeczny z prawem obowiązującym niepubliczne placówki
działające w systemie polityki społecznej.

Piaseczno, dnia 27 grudnia 2019 r.