Świetlica Wsparcia Dziennego „Przystań” im. św. Dzieci z Fatimy jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza. Celem działalności naszej Świetlicy jest udzielanie pomocy rodzinom, które przeżywają trudności i potrzebują wsparcia. Podejmujemy się opieki i pomocy w wychowaniu dzieci i młodzieży. W odpowiedzi na te potrzeby Świetlica oferuje:

  • opiekę nad dziećmi i twórcze wykorzystanie czasu wolnego,
  • wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich,
  • pomoc w nauce,
  • posiłek,
  • zajęcia ogólnorozwojowe (zajęcia sportowo-ruchowe, plastyczne, taneczne, muzyczne, artystyczne, itp.)
  • wspólne wycieczki, wyjazdy

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14.00 do 18.00 (w wyjątkowych sytuacjach zmiany godzinowe wynikają z bieżących potrzeb). Staramy się, aby w naszej Placówce tworzyć więzi koleżeńskie i budować dobrą atmosferę.

Podstawowym celem naszej działalności wychowawczej jest integralny rozwój wychowanków oraz przygotowanie ich do życia w duchu wartości chrześcijańskich. W odpowiedzi na to, personel Świetlicy pomaga wychowankom w odkrywaniu i urzeczywistnianiu tych wartości, aby mogli dobrze i godnie żyć. W procesie wychowania współpracujemy z rodzicami, opiekunami prawnymi, instytucjami kościelnymi i świeckimi.

Krótki rys historyczny

W 1945 r. Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza rozpoczęły w Brzeźnie pracę apostolską, wynikającą z charyzmatu Zgromadzenia. Siostry objęły pomocą dzieci, szczególnie osierocone i z rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia. W budynku Zgromadzenia powstało prowadzone do dziś przedszkole.

Od 10 październiku 1996 r. Siostry wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, podjęły pracę charytatywną, zapewniając opiekę i szeroko rozumianą pomoc dzieciom szkolnym oraz ich rodzinom.

Dnia 12.07.2010r. Przełożona Generalna Zgromadzenia powołała Świetlicę Wsparcia Dziennego „Przystań.”

W dniu 8 listopada 2010 r. nasza Świetlica została wpisana przez Wojewodę Pomorskiego do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Od dnia 1 stycznia 2013 r . Świetlica funkcjonuje jako placówka wsparcia dziennego na mocy zezwolenia, wydanego przez Prezydenta Miasta Gdańska.