Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Świetlicy Wsparcia Dziennego „Przystań”
im. św. Dzieci z Fatimy
w Gdańsku

 Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1.Administratorem Pani\Pana danych osobowych oraz danych osobowych dzieci jest
Świetlica Wsparcia Dziennego „Przystań” im. św. Dzieci z Fatimy
z siedzibą w Gdańsku, ul. Pułaskiego 2, reprezentowana przez Kierownika.
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mailowym: ado.pasterzanki@gmail.com lub listownie.

2.Przetwarzanie danych osobowych będzie dokonywane w celu realizacji zadań statutowych Placówki.

3.Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4.Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom,
chyba że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa.

5.Pani\Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacją zawartej umowy.

6.Posiada Pani\Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Aby to zrobić, prosimy o kontakt: ado.pasterzanki@gmail.com.

7.Ma Pani\Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani\Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani\Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

8.Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.