REGULAMIN ŚWIETLICY WSPARCIA DZIENNEGO „PRZYSTAŃ” im. św. Dzieci z Fatimy w Gdańsku (w wersji skróconej)

1. Świetlica Wsparcia Dziennego „Przystań” zwana dalej Świetlicą „Przystań” lub „Placówką” prowadzona jest w formie opiekuńczej. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży.

2. Celem działalności Świetlicy „Przystań” jest udzielanie pomocy rodzinieprzeżywającej różne trudności. Dokonuje się to szczególnie przez opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży oraz realizację oddziaływań profilaktycznych.

3. Plan pracy w Świetlicy „Przystań” oparty jest na wartościach chrześcijańskich.

4. Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” realizuje swoje cele przez
następujące zadania:

a) pomoc w realizacji obowiązków szkolnych,
b) dożywianie i pomoc materialna,
c) organizację czasu wolnego,
d) realizowanie programów profilaktycznych,
e) współpracę z rodziną i opiekunami wychowanka,
f) współpraca z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,
instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

5. Pobyt dziecka w Świetlicy jest nieodpłatny i dobrowolny. Świetlica pracuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni wolnych ustawowo. Jest czynna minimum 4 godziny dziennie.

6. Przyjęcie dziecka do Świetlicy „Przystań” odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego oraz decyzji kierownika Placówki.

7. Ustanie pobytu wychowanka w Placówce następuje w wyniku:

a) rezygnacji rodzica lub opiekuna prawnego z dalszego uczęszczania
dziecka do Świetlicy „Przystań”;
b) nieprzestrzegania zasad Regulaminu Świetlicy „Przystań”;
c) nieusprawiedliwionej nieobecności przez co najmniej trzy tygodnie.

8. Wychowankowie Świetlicy „Przystań” mają prawo do:

a) właściwie zorganizowanej opieki;
b) zapewnienia oddziaływań wychowawczych;
c) ochrony i poszanowania ich godności;
d) życzliwego, podmiotowego traktowania;
e) swobody wyrażania myśli i przekonań zgodnie z zasadami kultury;
f) poszanowania potrzeb religijnych;
g) zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez
Placówkę;
h) pomocy w nauce;
i) rozwijania własnych zainteresowań;
j) korzystania z urządzeń i pomieszczeń Placówki;
k) zachowania przez pracowników Placówki tajemnicy w sprawach
osobistych.

9. Wychowankowie Świetlicy „Przystań” zobowiązani są do:

a) współpracy w procesie wychowania;
b) uznania godności i podmiotowości innych osób;
c) przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury współżycia w Placówce;
d) realizacji obowiązków szkolnych;
e) aktywnego udziału w zajęciach organizowanych przez Placówkę,
f) pomagania słabszym;
g) noszenia zmiennego obuwia;
h) dbania o wspólne dobra, ład i porządek, uczestniczenia w pracach
porządkowych i zajęciach samoobsługowych;
i) ponoszenia odpowiedzialności i konsekwencji za własne słowa i czyny;
j) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć w Placówce jak i poza
nią oraz zgłaszania uszkodzenia każdego sprzętu.

10.Rodzaje nagród i kar stosowane wobec wychowanków określają wychowawcy
uwzględniając zasadę stopniowania oraz poszanowania godności dziecka i postanowień Konwencji o prawach dziecka. W sytuacjach uzasadnionych wskazane jest przeprowadzenie z wychowankiem rozmowy wychowawczej.

11.Nagrodami mogą być:

a) ustna lub pisemna pochwała wychowanka:
– wobec samego wychowanka,
– wobec innych wychowanków Placówki,
– wobec rodziców lub opiekunów prawnych,
– wobec całej społeczności Placówki lub przedstawicieli innych instytucji;
b) dyplom za osiągnięcia,
c) zwolnienie wychowanka z wykonania dyżuru,
d) nagroda rzeczowa,
e) udział w organizowanych atrakcjach, wycieczkach.

12.Karami mogą być:

a) ustne lub pisemne upomnienie wychowanka
– wobec samego wychowanka,
– wobec innych wychowanków Placówki,
– wobec rodziców lub opiekunów prawnych,
b) aktywność zadaniowa na rzecz grupy;
c) zakaz udziału w organizowanych atrakcjach, wycieczkach,
d) czasowe zawieszenie przychodzenia do Placówki,
e) skreślenie z listy wychowanków Placówki.