REGULAMIN ŚWIETLICY WSPARCIA DZIENNEGO „PRZYSTAŃ” im. św. Dzieci z Fatimy w Gdańsku (w wersji skróconej)

 1. Świetlica Wsparcia Dziennego „Przystań” zwana dalej Świetlicą „Przystań” lub „Placówką” prowadzona jest w formie opiekuńczej. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży.
 2. Celem działalności Świetlicy „Przystań” jest udzielanie pomocy rodzinie przeżywającej różne trudności. Dokonuje się to szczególnie przez opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży oraz realizację oddziaływań profilaktycznych.
 3. Plan pracy w Świetlicy „Przystań” oparty jest na wartościach chrześcijańskich.
 4. Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” realizuje swoje cele przez następujące zadania:
  1. pomoc w realizacji obowiązków szkolnych,
  2. dożywianie i pomoc materialna,
  3. organizację czasu wolnego,
  4. realizowanie programów profilaktycznych,
  5. współpracę z rodziną i opiekunami wychowanka,
  6. współpraca z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
 5. Pobyt dziecka w Świetlicy „Przystań” jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do placówki skieruje Sąd.
 6. Przyjęcie dziecka do Świetlicy „Przystań” odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego oraz decyzji kierownika Placówki.
 7. Ustanie pobytu wychowanka w Placówce następuje w wyniku:
  1. rezygnacji rodzica lub opiekuna prawnego z dalszego uczęszczania dziecka do Świetlicy „Przystań”;
  2. nieprzestrzegania zasad Regulaminu Świetlicy „Przystań”;
  3. nieusprawiedliwionej nieobecności przez co najmniej trzy tygodnie.
 8. Wychowankowie Świetlicy „Przystań” mają prawo do:
  1. właściwie zorganizowanej opieki;
  2. zapewnienia oddziaływań wychowawczych;
  3. ochrony i poszanowania ich godności;
  4. życzliwego, podmiotowego traktowania;
  5. swobody wyrażania myśli i przekonań zgodnie z zasadami kultury;
  6. poszanowania potrzeb religijnych;
  7. zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez Placówkę;
  8. pomocy w nauce;
  9. rozwijania własnych zainteresowań;
  10. korzystania z urządzeń i pomieszczeń Placówki;
  11. zachowania przez pracowników Placówki tajemnicy w sprawach osobistych.
 9. Wychowankowie Świetlicy „Przystań” zobowiązani są do:
  1. współpracy w procesie wychowania;
  2. uznania godności i podmiotowości innych osób;
  3. przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury współżycia w Placówce;
  4. realizacji obowiązków szkolnych;
  5. aktywnego udziału w zajęciach organizowanych przez Placówkę,
  6. pomagania słabszym;
  7. noszenia zmiennego obuwia;
  8. dbania o wspólne dobra, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych;
  9. ponoszenia odpowiedzialności i konsekwencji za własne słowa i czyny;
  10. przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć w Placówce jak i poza nią oraz zgłaszania uszkodzenia każdego sprzętu.
 10. Rodzaje nagród i kar stosowane wobec wychowanków określają wychowawcy.
 11. Nagrodami mogą być:
  1. ustna lub pisemna pochwała wychowanka:
   • wobec samego wychowanka,
   • wobec innych wychowanków Placówki,
   • wobec rodziców lub opiekunów prawnych,
   • wobec całej społeczności Placówki lub przedstawicieli innych instytucji;
  2. dyplom za osiągnięcia,
  3. zwolnienie wychowanka z wykonania dyżuru,
  4. nagroda rzeczowa,
  5. udział w organizowanych atrakcjach, wycieczkach
 12. Karami mogą być:
  1. ustne lub pisemne upomnienie wychowanka
   • wobec samego wychowanka,
   • wobec innych wychowanków Placówki,
   • wobec rodziców lub opiekunów prawnych,
  2. aktywność zadaniowa na rzecz grupy;
  3. zakaz udziału w organizowanych atrakcjach, wycieczkach;
  4. czasowe zawieszenie przychodzenia do Placówki w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi;
  5. skreślenie z listy wychowanków Placówki.