REGULAMIN ŚWIETLICY WSPARCIA DZIENNEGO „PRZYSTAŃ” im. św. Dzieci z Fatimy w Gdańsku (w wersji skróconej)

1. Świetlica Wsparcia Dziennego „Przystań” zwana dalej Świetlicą „Przystań” lub „Placówką” prowadzona jest w formie opiekuńczej. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży.

2. Celem działalności Świetlicy „Przystań” jest udzielanie pomocy rodzinie przeżywającej różne trudności. Dokonuje się to szczególnie przez opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży oraz realizację oddziaływań profilaktycznych.

3. Plan pracy w Świetlicy „Przystań” oparty jest na wartościach chrześcijańskich.

4. Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” realizuje swoje cele przez następujące zadania:

 • pomoc w realizacji obowiązków szkolnych,
 • dożywianie i pomoc materialna,
 • organizację czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań dzieci,
 • realizowanie programów profilaktycznych,
 • współpracę z rodziną i opiekunami wychowanka,
 • współpraca z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

5. Pobyt dziecka w Świetlicy jest nieodpłatny i dobrowolny. Świetlica pracuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni wolnych ustawowo. Jest czynna minimum 4 godziny dziennie.

6. Przyjęcie dziecka do Świetlicy „Przystań” odbywa się na podstawie zawarcia kontraktu między rodzicem/opiekunem prawnym dziecka a kierownikiem Placówki.

7. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Świetlicy i w drodze powrotnej odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekun prawny.

8. Dziecko może być wykreślone z listy uczestników w przypadku gdy:

a) jednocześnie występują następujące przesłanki:

 • nieusprawiedliwiony czas nieobecności dziecka w placówce przekroczył jeden miesiąc,
 • pracownicy placówki w ciągu miesiąca nie mogą skontaktować się z  rodzicem/opiekunem dziecka mimo podjęcia minimum czterech prób kontaktu,
 • pracownicy na podstawie uzyskanych informacji od osób trzecich (np. pedagog szkolny) mogą wnioskować, że brak udziału dziecka w zajęciach wynika z braku motywacji, zmiany potrzeb lub innych czynników niezależnych od placówki lub na  które placówka nie ma wpływu w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z rodzicem/opiekunem i/lub dzieckiem.

b) Wychowanek w znaczącym stopniu nie przestrzega Regulaminu Świetlicy.

9. Wychowankowie Świetlicy „Przystań” mają prawo do:

 • właściwie zorganizowanej opieki;
 • zapewnienia oddziaływań wychowawczych;
 • ochrony i poszanowania ich godności;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań zgodnie z zasadami kultury;
 • poszanowania potrzeb religijnych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez Placówkę;
 • pomocy w nauce;
 • rozwijania własnych zainteresowań;
 • korzystania z urządzeń i pomieszczeń Placówki;
 • zachowania przez pracowników Placówki tajemnicy w sprawach osobistych.

10. Wychowankowie Świetlicy „Przystań” zobowiązani są do:

 • współpracy w procesie wychowania;
 • uznania godności i podmiotowości innych osób;
 • przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury współżycia w Placówce;
 • realizacji obowiązków szkolnych;
 • aktywnego udziału w zajęciach organizowanych przez Placówkę,
 • pomagania słabszym;
 • noszenia zmiennego obuwia;
 • dbania o wspólne dobra, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych;
 • ponoszenia odpowiedzialności i konsekwencji za własne słowa i czyny;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć w Placówce jak i poza nią oraz zgłaszania uszkodzenia każdego sprzętu.

11. Rodzaje nagród i kar stosowane wobec wychowanków określają wychowawcy uwzględniając zasadę stopniowania oraz poszanowania godności dziecka i postanowień Konwencji o prawach dziecka. W sytuacjach uzasadnionych wskazane jest przeprowadzenie z wychowankiem rozmowy wychowawczej.

12. Nagrodami mogą być:

a) ustna lub pisemna pochwała wychowanka:

 • wobec samego wychowanka,
 • wobec innych wychowanków Placówki,
 • wobec rodziców lub opiekunów prawnych,
 • wobec całej społeczności Placówki lub przedstawicieli innych instytucji;dyplom za osiągnięcia,

b) dyplom za osiągnięcia

c) zwolnienie wychowanka z wykonania dyżuru,

d) nagroda rzeczowa,

e) udział w organizowanych atrakcjach, wycieczkach.

13. Karami mogą być:

a) ustne lub pisemne upomnienie wychowanka

 • wobec samego wychowanka,
 • wobec innych wychowanków Placówki,
 • wobec rodziców lub opiekunów prawnych,

b) aktywność zadaniowa na rzecz grupy;

c) zakaz udziału w organizowanych atrakcjach, wycieczkach,

d) czasowe zawieszenie przychodzenia do Placówki,

e) skreślenie z listy wychowanków Placówki.